1. Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ ( đo vừa không sát quá).

2. Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực, chỗ nở nhất ( thước dây ngang qua đỉnh)

3. Vòng eo: Đo vòng quanh eo (đo vừa không sát quá).

4. Dài áo: Đi từ đốt xương cổ thứ 7 đến ngang mông ( dài hay ngắn tuỳ ý).

5. Dài quần: Từ eo đến chấm gót ( dài hay ngắn tuỳ ý).

6. Vòng đáy: Từ eo trước vòng qua eo sau.

7. Vòng đùi: Đo vòng quanh đùi chỗ nở nhất ( đo vừa không sát quá).

1. Vòng cổ: Đo vòng quanh chân cổ ( đo vừa không sát quá).

2. Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực, chỗ nở nhất ( thước dây ngang qua đỉnh)

3. Vòng eo: Đo vòng quanh eo (đo vừa không sát quá).

4. Vòng mông: Đo vòng quanh mông, chỗ nở nhất ( đo vừa không sát quá).

5. Dài áo: Đi từ đốt xương cổ thứ 7 đến ngang mông ( dài hay ngắn tuỳ ý).

6. Dài quần: Từ eo đến chấm gót ( dài hay ngắn tuỳ ý).

7. Dài váy: Đo từ eo đến gối ( dài hay ngắn tuỳ ý).

 8. Vòng đáy: Từ eo trước vòng qua eo sau.

9. Vòng đùi: Đo vòng quanh đùi chỗ nở nhất ( đo vừa không sát quá).